Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Algemen voorwaarden


Algemene voorwaarden van Koopjekaartje.nl

 

1. Definitie.
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
Koopjekaartje.nl: gevestigd te Woerden aan de Trasmolenlaan 12, 3447GZ Koopjekaartje.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86551639
Evenement: een gebeurtenis als zijnde een concert of een activiteit van welke aard dan ook welke georganiseerd wordt door een Organisator en vermeldt wordt op de site en in de administratie van Koopjekaartje.nl.
Organisator: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die middels Koopjekaartje.nl Tickets aanbiedt.
Koper: natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de diensten van Koopjekaartje.nl Ticket(s) verkrijgt voor een evenement.Ticket: toegangsbewijs tot een concert of iedere willekeurige activiteit, welke via de diensten van Koopjekaartje.nl tot stand is gekomen tussen Organisator en Koper.
Servicekosten: de kosten die Organisator is verschuldigd over de verkoop van betaalde Tickets. Over gratis Tickets zijn geen Servicekosten verschuldigd.
Gebruiker: de persoon of instantie die gebruik maakt van de site www.koopjekaartje.nl.

 

2. Geldigheid
De algemene voorwaarden van Koopjekaartje.nl dateren van 1 september 2019. Gebruikmaken van de site www.koopjekaartje.nl houdt in dat gebruiker akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden zoals deze op de site gepubliceerd staan ten tijde van gebruik.

 

3. Privacy

Koopjekaartje.nl, gevestigd aan de Trasmolenlaan 12, 3447GZ Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Koopjekaartje.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

- Koopjekaartje.nl stuurt u iedere maand een nieuwsbrief, wit lu u deze niet meer ontvangen kun u onderaan de nieuwsbrief de link gebruiken om u uit te schrijven voor deze nieuwsbrief.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Koopjekaartje.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@koopjekaartje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Koopjekaartje.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Koopjekaartje.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

- Koopjekaartje.nl stuurt u iedere maand een nieuwsbrief, wit lu u deze niet meer ontvangen kun u onderaan de nieuwsbrief de link gebruiken om u uit te schrijven voor deze nieuwsbrief.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Koopjekaartje.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Koopjekaartje.nl) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Koopjekaartje.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 6 maanden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Koopjekaartje.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. - Koopjekaartje.nl stuurt u iedere maand een nieuwsbrief, wit lu u deze niet meer ontvangen kun u onderaan de nieuwsbrief de link gebruiken om u uit te schrijven voor deze nieuwsbrief.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Koopjekaartje.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@koopjekaartje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Koopjekaartje.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Koopjekaartje.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Koopjekaartje.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@koopjekaartje.nl

 

4. Cookie
Het beleid van Koopjekaartje.nl met betrekking tot het gebruik van cookies is gepubliceerd zijn in deze Algemene voorwaarden.

 

5. Betalingen
De prijzen op de website van Koopjekaartje.nl zijn vermeld in euro’s. Deze prijzen zijn altijd inclusief BTW.
Tickets welke worden aangeboden op de www.koopjekaartje.nl worden verkocht door Koopjekaartje.nl namens de Organisator voor door Organisator vastgestelde tarieven.

 

6. Aansprakelijkheid
Koopjekaartje.nl is niet de Organisator van een Event. Koopjekaartje.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de kwaliteit van aangeboden Evenement. Koopjekaartje aanvaardt dientengevolge geen enkele aansprakelijkheid.
Koopjekaartje.nl is niet aansprakelijk voor schade of verlies aan Tickets door welke oorzaak dan ook.
Koopjekaartje.nl is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade bij wijziging of annulering van een Evenement.
Koopjekaartje.nl is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade bij niet beschikbaar zijn van diensten van Koopjekaartje.nl. Koopjekaartje.nl plaatst uitdrukkelijk géén evenementen die gerelateerd zijn aan geweld, drugs of seks.

 

7. Verkoop van ticket
Verkoop van een Ticket houdt in dat er een overeenkomst ontstaat tussen Organisator en Koper. Koopjekaartje.nl is geen partij in deze overeenkomst, maar faciliteert.
Een Ticket geeft slechts toegang tot een Evenement voor één bezoeker.

 

8. Account
De Organisator is verplicht juiste gegevens aan te leveren bij Koopjekaartje.nl. De Organisator is verplicht om de gegevens voor een Evenement op juistheid te controleren.

 

9. Evenementen
In geval van onjuiste informatieverstrekking door Organisator aan Koopjekaartje.nl heeft Koopjekaartje.nl het recht om Evenementen die Organisator op de site www.koopjekaartje.nl heeft geplaatst te blokkeren of te annuleren en eventuele financiën te bevriezen.
Koopjekaartje.nl is niet aansprakelijk voor een Evenement dat geen doorging vindt. Eventuele terugbetalingen dienen worden afgehandeld door de Organisator van het Evenement. In het geval dat Koopjekaartje.nl zorg draag voor de afhandeling van terugbetalingen, blijven de gemaakte Servicekosten van kracht. Deze zullen niet worden terugbetaald door Koopjekaartje.nl.

 

10. Uitbetaling
Koopjekaartje.nl zal de door Kopers betaalde bedragen aan Organisator uitbetalen maximaal 7 dagen na het laatst verkochte ticket. Bij misbruik of poging tot misbruik van de diensten of functies van Koopjekaartje.nl heeft Koopjekaartje.nl het recht om betaalde bedragen niet uit te keren.

 

11.Koper
Koper gaat een overeenkomst aan met Organisator op het moment dat Koper een Ticket koopt via Koopjekaartje.nl. Koopjekaartje.nl is geen partij in deze overeenkomst. Koper is zelf verantwoordelijk voor bezoek aan en waardering voor het Evenement.
Koper is zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van het unieke Ticket.
Bij foutief geleverde Ticket ontvangt Koper een nieuw Ticket.

 

12. Bedenktijd
De Koper kan de aankoop van Tickets niet ontbinden op basis van de Wet Koop op Afstand. De koop en verkoop van Tickets valt onder de uitzonderingsbepaling als opgenomen in artikel 7:46i lid 3BW betreffende tijdsgebonden producten. Ten aanzien van deze tijdsgebonden producten is bepaald dat ze (vanwege hun tijdsgebonden karakter) niet geretourneerd kunnen worden.